AKTUALITY

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 

Základní informace o studiu

Institut mezioborových studií, s. r. o., vzdělávací společnost s dvacetiletou tradicí,  Londýnské náměstí 886/4, Brno, organizuje na základě udělení akreditace MŠMT pod č.j. 27855/2015-2-676 k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování: Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů.

Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Studium k výkonu specializovaných činností je určeno učitelům, kteří jsou nebo by chtěli být na pozici školního metodika prevence ve škole, přičemž druh aprobace není rozhodující.

Cílem vzdělávacího programu je uvést a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů ze standardního učitelského studia pro činnost s dětmi ohroženými rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností učitelů v oblasti odhalování a eliminace sociálně patologických jevů u dětí ve školách. Pedagog bude orientován v otázkách legislativy, teorie prevence, diagnostických postupů, a to v provázanosti na jedince, rodinu a školu.

 

Tematické okruhy:

1.        Poradenské systémy a primární prevence ve školství

2.        Sociálně nežádoucí jevy

3.        Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence

4.        Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb

5.        Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy

6.        Systém primární prevence ve školství

7.        Školní třída, její vedení a diagnostika

8.        Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)

9.        Monitorování a evaluace primární prevence

10.     Stáže a odborná praxe

 

Délka studia

4 semestry (zahájení studia říjen 2016, ukončení květen 2018)

Program zahrnuje 250 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných pracovištích). Studium je rozděleno do čtyř semestrů. Studijní program obsahuje celkem devět tematických modulů a 40 hodin na vykonání odborné stáže a  vypracování závěrečné práce.

 

Podmínky studia

Vědomosti z jednotlivých předmětů budou ověřovány formou kolokvia v průběhu studia. Studenti v rámci prvního roku studia vypracují ročníkovou práci, která bude zaměřena na specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů.

V rámci celého studia vypracují studenti závěrečnou práci. Vykonání odborné stáže, vypracování a odevzdání závěrečné práce bude hodnoceno zápočtem. Další podmínkou je 75% účasti na přednáškách.

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získá Osvědčení o absolvování studia.

 

Místo studia

Institut mezioborových studií, s. r. o., Brno; Orlí 27, Brno

 

Termín přihlášení ke studiu

do 16. 9. 2016

Přihlášky ke studiu přijímáme pouze v elektronické podobě.

E-přihlášku k přímému vyplnění najdete níže na této stránce. Jako potvrzení správně vyplněné a odeslané přihlášky obdržíte emailovou zprávu na adresu uvedenou v přihlášce.

Pokud takovou zprávu neobdržíte, Vaše přihláška nebyla odeslána, nebo byla chybně zadána emailová adresa.

 

Podmínky přijetí ke studiu

Rozhodnutí o přijetí ke studiu obdržíte po uhrazení poplatku za 1. semestr.

 

Cena studia

7500 Kč/semestr

 

Pokyny k platbě

Termín úhrady: do 16. září 2016

Variabilní symbol:  prvních šest číslic Vašeho rodného čísla
 

Termíny výuky 1. semestr

14. a 15. 10. 2016, 4. a 5. 11. 2016, 25. a 26. 11. 2016


Odborný garant studia

doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

 

Další informace

Mgr. Jana Lechová, kurzy@imsbrno.cz

 

Elektronická přihláška DVPP

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 Osobní údaje 
Příjmení*:
Jméno*:
Titul:
Datum narození*:
Místo narození*:
 Trvalé bydliště 
Ulice a č. domu*:
Obec*:
PSČ*:
 Kontaktní adresa (pokud je odlišná od trvalého bydliště) 
Ulice a č.domu::
Obec::
PSČ::
 Kontakt: 
Telefon*:
Email*:
 Absolvované studium na vysoké škole 
Vysoká škola*:
Fakulta*:
Studijní obor*:
Ukončení v roce*:
Verifikace*:
Captcha
 * povinná pole