Konference Konferencja
Cel i sekcje konferencji

Pedagogika społeczna 2017

Rozwój czy kryzys wspólnoty; perspektywa makrospołeczna, mezospołeczna i mikrospołeczna.

4. - 5. kwietnia 2017, Hotel Myslivna, Brno, Republika Czeska

 

Cel konferencji:

Celem IX  Międzynarodowej  konferencji z cyklu Pedagogika społeczna w Europie Środkowej, pt. Rozwój czy kryzys wspólnoty; perspektywa makrospołeczna, mezospołeczna i mikrospołeczna jest przede wszystkim dalszy rozwój wielowymiarowej współpracy międzynarodowej między pedagogami społecznymi Republiki Czeskiej, Słowacji oraz Polski. Podstawową ideą spotkania pedagogów społecznych jest wymiana myśli i doświadczeń naukowo - badawczych oraz rozwiązań praktycznych obejmujących zróżnicowaną tematycznie problematykę z zakresu pedagogiki społecznej.

W roku 2017 tematyka konferencji będzie koncentrowała się na zagadnieniach wspólnotowości analizowanej z trzech perspektyw: makrospołecznej/globalnej, mezospołecznej/lokalnej i mikrospołecznej-  tworzących układ współzależności systemowej. Wspólnotowość  i integracja  jako pojęcia wielowymiarowe określają  również złożoność  przedmiotowych zjawisk. Procesy łączenia/spajania pewnych części w całość łączą się ze świadomością,  iż owe części też stanowią autonomiczne całości. Działania ludzkie są zorientowane  ku przyszłości jednak skutki tych działań są zależne od wielu niezależnych okoliczności takich jak np. zdarzenia społeczne, działania instytucjonalne czy też  działania różnych zbiorowości.   Współczesne procesy migracyjne w Europie i ich  wieloaspektowe  konsekwencje m.in. ekonomiczne, strukturalno-społeczne, demograficzne i społeczno-kulturowe skłaniają do stawiania wielu pytań o przyszłość  wspólnotowości czy rozpadu Europy. 

Zapraszamy uczestników konferencji- pedagogów społecznych do  wspólnej debaty nad wybranymi, aktualnymi problemami wspólnot i wspólnotowości w zróżnicowanych społecznościach,  w trosce o budowanie ich przyszłości, bezpieczeństwa   na różnych poziomach organizacji społecznej.


Sekcje konferencji:

 

Sekcja I:

Zjednoczenie czy rozpad Europy: problemy strukturalno - społeczne,   demograficzne, społeczne i kulturowe.

Przewodniczący sekcji: prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Tadeusz Pilch

                         prof. dr hab. Ewa Jarosz

                         doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.                        

Proponowana tematyka sekcji dotyczy złożoności aktualizujących się w Europie procesów będących konsekwencją ruchów migracyjnych generujących zmiany demograficzne, prawne, społeczne i kulturowe. Poszukiwać będziemy możliwości wielkoobszarowych  działań integracyjnych  ku wspólnotowości.

 

Sekcja II:

Przyszłość wspólnot lokalnych.

Przewodniczący sekcji: prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski

                        doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

                        doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.                               

Sekcja tematycznie koncentrować się będzie na aktualnych problemach zróżnicowanych społecznie i kulturowo środowiskach lokalnych. Przedmiotem zainteresowania będą zarówno czynniki zagrażające  wspólnotowości jak i możliwości działań integracyjnych w praktyce życia społecznego.

 

Sekcja III:

Mikrośrodowiska społeczne jako wspólnoty.

Przewodniczący sekcji: prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.

Moderatorzy: prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.

                         prof. zw. dr hab. Ewa Syrek

                         doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

                         PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.                       

Obrady w sekcji ukierunkowane będą na analizy będące fundamentem  stałości/stabilizacji ale i czynniki generujące zmienność takich wspólnot jak: rodzina, szkoła, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, grupy zawodowe i inne grypy społeczne oraz możliwości działań instytucjonalnych i innych inicjatyw społecznych ukierunkowanych na rozwiązywanie  problemów.

 

Sekcja posterowa (IV)

Dowolne tematy korespondujące z nazwą konferencji bądź też nazwy poszczególnych sekcji prezentowane w formie posterów - zalecany (ale nie obowiązujący) wymiar A0.